Zdjęcia z wakacji

Regulamin

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o placeknow.com

Warunki korzystania z serwisu placeknow.com

(na dzień 5 styczeń 2012 r.)

I. Definicje

Terminy użyte w Warunkach korzystania oznaczają:

Właściciel Serwisu
City Inspire Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, 09-407 Płock Otolińska 21/403, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000394133, NIP : PL-774-320-97-64. REGON: 144683616 (w skrócie City Inspire S.A.)
Serwis prowadzony przez City Inspire S.A. Serwis społecznościowy pod nazwą placeknow.com służący publikowaniu przez Użytkowników zdjęć w sposób umożliwiający geograficzne powiązanie treści przedstawionych na zdjęciach z miejscami na mapie, dodawanie do nich komentarzy przez Użytkowników, dyskusję oraz wymianę doświadczeń Użytkowników związanych z podróżami do miejsc uwidocznionych na opublikowanych zdjęciach. Ponadto Właściciel może dostarczać w ramach Serwisu dostęp do innych usług lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez City Inspire S.A. lub jego partnerów. Dostęp do Serwisu jest zapewniony z poziomu przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

Przeglądarka internetowa
Oprogramowanie (tj. Safari, Opera, Firefox, Google Chrome lub IE 7+) umożliwiające dostęp do Internetu zainstalowane na urządzeniu Użytkownika.

Konto
Konto prowadzone dla Użytkownika przez Właściciela Serwisu pod unikalną nazwą (login) konto, chronione wybranym przez niego hasłem, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach placeknow.com

Login
Unikalny jednostkowy ciąg znaków służący identyfikacji użytkownika Serwisu, a tym samym do przypisania mu praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu. Loginem Użytkownika jest jego adres e-mail.

Hasło
Utajniony ciąg, co najmniej ośmiu znaków liter i cyfr , umożliwiający autoryzację Użytkownika, a użytkownikowi dostęp do przydzielonych mu funkcji w Serwisie, niezbędne do uzyskania dostępu do Serwisu. Za zachowanie w tajemnicy hasła odpowiada Użytkownik.

Adres e-mail
Adres poczty elektronicznej należący do Użytkownika Serwisu. Adres e-mail jest konieczny do rejestracji Konta oraz logowania.

Rejestracja
Procedura zakładania Konta.

Warunki korzystania
Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu placeknow.com stanowiące kompleksową regulację praw i obowiązków Użytkownika.

Korzystanie z Serwisu
Dostęp do Serwisu we wszelkiej możliwej formie w szczególności przeglądanie stron Serwisu bez uprzedniej rejestracji lub bycie członkiem Serwisu po uprzedniej rejestracji. Korzystanie z Serwisu oznacza, iż Użytkownik zaakceptował wyraźnie lub w sposób dorozumiany niniejsze Warunki korzystania z Serwisu.

II. Postanowienia wstępne

1. Korzystanie z usług Serwisu placeknow.com dostarczonych Użytkownikowi przez Właściciela Serwisu podlega warunkom umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu wskazanych w niniejszych Warunkach korzystania.
2. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu jest regulowana wyłącznie w sposób i na zasadach przewidzianych w Warunkach korzystania.
3. Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu dotyczącą korzystania przez użytkownika z Serwisu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinien uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania.
4. Użytkownik powinien przyjąć Warunki korzystania przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Brak przyjęcia i zaakceptowania Warunków korzystania uniemożliwia korzystanie z Serwisu. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, jeżeli nie ukończył 13 roku życia lub jest osobą, wobec której został wydany prawomocny zakaz korzystania z Serwisu na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania lub z którego uzyskuje dostęp do Serwisu lub z niego korzysta.
5. Warunki stosuje się do wszystkich Użytkowników Serwisu, w tym zarejestrowanych Użytkowników, którzy zamieszczają wszelkiego rodzaju Treści przy użyciu Serwisu placeknow.com. „Treści" obejmują materiały tekstowe (posty, komentarze itp.), oprogramowanie, skrypty, grafikę, zdjęcia, dźwięk, muzykę, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które użytkownik może przeglądać, uzyskać dostęp lub zamieścić przy użyciu Serwisu.
6. Korzystanie z Serwisu lub jakichkolwiek danych albo informacji udostępnianych za jego pośrednictwem oznacza, że Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki korzystania oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zasoby Serwisu są udostępniane Użytkownikowi tylko do osobistego, niekomercyjnego użytku. Komercyjne wykorzystywanie placeknow.com bez zgody Właściciela Serwisu jest zabronione.
7. Dostęp i korzystanie z niektórych usług może wymagać zaakceptowania dodatkowych warunków, które nie zostały zawarte w niniejszej umowie.

III. Usługi

1. Właściciel serwisu za pośrednictwem domeny placeknow.com udostępnia Użytkownikom platformę służącą publikowaniu zdjęć w sposób umożliwiający geograficzne zlokalizowanie treści przedstawionych na zdjęciach, opisanie przez Użytkowników wrażeń z podróży turystycznych do miejsc uwidocznionych na publikowanych zdjęciach oraz dyskusję (w tym ocenę) nad opublikowanymi zdjęciami oraz miejscami na nich uwidocznionymi. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do pobierania opłat w ramach jakiejkolwiek części Serwisu, a także do zmiany tych opłat według własnego uznania. Jeśli profil Użytkownika zostanie usunięty przez Właściciela Serwisu (np. ze względu na naruszenie przez użytkownika warunków umowy), serwis nie będzie zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części opłaty lub całości opłat (jeśli istnieją).
2. Rejestracja w Serwisie jak również korzystanie z niego bez rejestracji przez użytkowników odwiedzających Serwis jest równoznaczna z zawarciem umowy na warunkach i zasadach wskazanych w Warunkach korzystania.
3. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika spełnienia następujących wymagań technicznych :
I. Dostęp do Serwisu następuje poprzez wyświetlenie się witryny placeknow.com na urządzeniu Użytkownika.
II. Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do bezpłatnych usług Serwisu od momentu rejestracji konta. Aktywacja płatnych usług Serwisu następuje w momencie zaksięgowania na koncie Właściciela serwisu abonamentu lub innej opłaty naliczanej zgodnie z przepisami odrębnego Regulaminu.

IV. Inne usługi

Dla Użytkowników mogą być przewidziane inne usługi związane z korzystaniem z Serwisu.
Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach lub zmianach do niniejszych Warunków korzystania .
Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Warunkach korzystania. Dostęp do takich usług przez Użytkowników następuje poprzez zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.

V. Warunki uczestnictwa w serwisie, rejestracja

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Użytkownik w celu Rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numeru telefonu kontaktowego adresu e-mail, który będzie używać do logowania się w serwisie oraz hasła .
3. Przy zakładaniu konta Użytkownik powinien podać dokładne i pełne informacje. Użytkownik powinien zabezpieczyć hasło dostępu do Serwisu i chronić jego poufność
4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Właściciela Serwisu o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania mające miejsce w ramach jego konta na placeknow.com wobec osób trzecich jak i Właściciela Serwisu.
5. Użytkownik w trakcie procedury rejestracyjnej powinien przyjąć Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. W przypadku ich nieprzyjęcia rejestracja nie zostanie ukończona.
6. Użytkownik może przyjąć Warunki poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu bez rejestracji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu będzie traktował korzystanie z nich, jako przyjęcie Warunków korzystania.
7. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu i dokonać rejestracji konta, jeżeli:
(a) nie jest w wieku, który umożliwia zawarcie wiążącej umowy lub
(b) jest osobą, wobec której został wydany wiążący zakaz korzystania z Serwisu.
8. Użytkownik powinien wydrukować lub zachować obowiązujący egzemplarz Warunków korzystania.
9. Po wypełnieniu w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Właścicielem serwisu, na warunkach określonych w Warunkach korzystania.
10. W wyniku prawidłowej Rejestracji Właściciel serwisu tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na placeknow.com loginu i hasła (logowanie).
11. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie placeknow.com. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, w trakcie korzystania z usług, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
12. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Warunków korzystania. Niedopuszczalne jest w szczególności:
a. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe działania w ramach placeknow.com,
b. używanie Konta w celu prowadzenia działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.
13. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz nie powinien udostępniać swojego Konta innym osobom. Właściciel Serwisu nie odpowiada za szkody spowodowane w związku z naruszeniem powyższych zasad korzystania z Serwisu.
14. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik nie może odpłatnie lub nieodpłatnie lub w jakiejkolwiek innej formie zbyć konta na rzecz osoby trzeciej.
15. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez placeknow.com w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone. Właściciel serwisu może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

VI. Korzystanie z usług serwisu

1. Treści należące lub licencjonowane na rzecz Właściciela Serwisu zawarte w Placeknow.com są prawnie chronione oraz stanowią przedmiot praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej Właściciela Serwisu lub jego licencjodawców. Znaki towarowe bądź usługowe należące do osób trzecich figurujące w Serwisie, które nie zostały umieszczone lub w inny sposób opublikowane przez Użytkownika, są znakami towarowymi lub usługowymi odpowiednich osób uprawnionych z tych znaków. Takie treści nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji ani innej eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu lub jego licencjodawców. Właściciel Serwisu oraz jego licencjodawcy zachowują wszelkie prawa związane z wykorzystaniem wyżej wymienionych treści i Usług.
2. Właściciel Serwisu udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji na wyświetlanie zawartości Serwisu (z wyłączeniem kodu oprogramowania) wyłącznie do użytku osobistego w związku z przeglądaniem stron i korzystaniem z Usług.
3. Użytkownik może przekazywać Treści, co do których przekazywania jest uprawniony w wyraźny i niebudzący wątpliwości sposób.
4. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do należących do niego Treści, z jednoczesnym udzieleniem ograniczonych praw licencyjnych dla Właściciela Serwisu i innych Użytkowników .
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania w ramach Serwisu w tym za treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. Właściciel Serwisu nie firmuje żadnych treści ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z treściami.
6. Użytkownik publikujący treści posiada oraz będzie posiadał w trakcie korzystania z serwisu wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez Właściciela Serwisu jego treści w celu świadczenia Usług oraz w celu używania jego Treści w sposób określony dla Usług oraz w niniejszych Warunkach.
7. Użytkownik korzystając z Serwisu w tym umieszczając treści będzie przestrzegał prawa oraz dobrych obyczajów.
8. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania lub przesyłania treści, które są nielegalne w kraju, którego jest obywatelem lub na terenie którego przebywa, lub których wykorzystywanie lub posiadanie przez Właściciela Serwisu jest zabronione przez przepisy prawa kraju na terenie, którego ma on swoją siedzibę.
9. Treści Użytkownika nie naruszają i nie mogą naruszać praw majątkowych i niemajątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie Treści należących do osób trzecich oraz na udzielenie Właścicielowi Serwisu oraz innym Użytkownikom licencji na korzystanie.

VII. Licencja na używanie treści

1. Zamieszczając lub w inny sposób publikując lub przesyłając treści w ramach Serwisu, Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z treści, w tym do ich powielania, rozpowszechniania, opracowywania na ich podstawie utworów zależnych, wystawiania lub wykonywania w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności przez Właściciela Serwisu, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
2. Użytkownik udziela również każdemu Użytkownikowi Serwisu nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do swoich treści za pośrednictwem Serwisu oraz na korzystanie z takich treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, oraz ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Serwis określonych w Warunkach Korzystania oraz innych dokumentach regulujących funkcjonowanie Serwisu.
3. Licencje, o których mowa w pkt 1 i 2 wygasają z chwilą, gdy Użytkownik usunie, wykasuje je z Serwisu lub usunie lub w inny sposób wyrejestruje swoje konto. Powyższe licencje udzielone przez użytkownika w odniesieniu do komentarzy tekstowych zgłoszonych, jako treść są nieograniczone w czasie i nieodwołalne, jednakże pod innymi względami pozostają bez znaczenia dla praw własności Użytkownika .
4. Właściciel Serwisu na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu może nawiązać współpracę z wybranymi przez siebie Użytkownikami polegającą na wykorzystaniu należących do nich treści.

VIII. Ochrona praw autorskich

1. Zabronione jest wysyłanie, umieszczanie, transmitowanie lub udostępnianie w inny sposób materiałów naruszających prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.
2. Użytkownik, który stwierdzi, że zdjęcia, filmy lub inne treści publikowane w Serwisie lub za jego pośrednictwem zostały skopiowane bądź w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie jego lub osoby trzeciej, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Właściciela Serwisu o takim naruszeniu z podaniem następujących danych:
- określenie praw autorskich, które zostały naruszone,
- określenie lub wskazanie materiałów naruszających prawa autorskie – poprzez podanie informacji umożliwiających znalezienie takiego materiału (adres URL),
- podanie informacji, które umożliwią kontakt z Użytkownikiem, takich jak adres e-mail, numer telefonu,
- oświadczenie, o działaniu w dobrej wierze co do okoliczności zgłoszenia,
- ewentualnie oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że podane przez Użytkownika informacje są prawdziwe oraz że jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich,
- podpis lub podpis elektroniczny.
3. Informację o naruszeniu praw własności intelektualnej prosimy nadsyłać pod następujący adres email: feedback@placeknow.com

IX. Używanie PlaceKnow.com

1. Właściciel Serwisu zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Warunkach korzystania, a Użytkownik uznaje, że niespełnienie przez niego któregokolwiek z tych warunków będzie rodziło konsekwencje przewidziane w niniejszych Warunkach korzystania.
2. Korzystanie z Serwisu przeznaczone jest wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego tj. na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.
3. Serwis nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych, bądź handlowych, chyba że użytkownik uzyskał na to wcześniejszą zgodę Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści komercyjnych według własnego uznania. Nielegalne i / lub nieautoryzowane korzystanie z Serwisu, w tym: nielegalne działania takie jak np. gromadzenie informacji o użytkownikach w celu wysyłania niechcianych e-maili reklamowych są zabronione. Reklamy komercyjne, linki partnerskie i inne formy nieautoryzowanego zbierania danych lub wszelkiego rodzaju zachęty mogą zostać usunięte bez uprzedzenia i wyjaśnienia, a także doprowadzić do usunięcia konta lub uniemożliwienia dostępu Użytkownikom niezarejestrowanym .
4. Użytkownik nie może dystrybuować żadnej części Serwisu, w tym między innymi jakichkolwiek Treści na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu, chyba że Właściciel Serwisu udostępni środki do realizacji takiej dystrybucji za pośrednictwem funkcji oferowanych w ramach Serwisu ;
5. Użytkownik nie może ingerować w integralność Serwisu np. poprzez łamanie lub omijanie zabezpieczeń, nieuprawnione modyfikowanie kodu źródłowego itp.
6. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób i w formie udostępnionej przez Właściciela Serwisu
7. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Właściciela Serwisu zawartej w odrębnym porozumieniu.
8. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Serwisu lub Usług.;
9. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.;
10. Użytkownik zobowiązuje się nie pozyskiwać w celach komercyjnych Użytkowników Serwisu w związku z publikowanymi przez nich treściami.;
11. Użytkownik jest zobowiązany do rozważnego tj. nienaruszającego prawa lub dobrych obyczajów umieszczania treści, które będą publikowane lub wysyłane za pośrednictwem lub w związku z Usługami Serwisu i dostarczane do innych Użytkowników. Przekazywanie zabronionych, nieodpowiednich treści w jakiejkolwiek formie, może skutkować zerwaniem umowy i poinformowaniem odpowiednich władz.
12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Serwisu, może być narażony na treści, które będą nieścisłe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub które Użytkownik uzna za niedopuszczalne z innych względów. Użytkownik zrzeka się praw i środków prawnych przysługujących mu wobec Właściciela Serwisu na mocy przepisów prawa i zasad słuszności w odniesieniu do wszelkich treści mogących narazić Użytkownika na szkodę majątkową lub krzywdę moralną.
13. Zakazane treści w tym informacje, materiały, produkty lub usługi pochodzące od Użytkowników mogą zostać w całości lub w części uznane przez Właściciela Serwisu, za nieautoryzowane, niedopuszczalne lub w inny sposób naruszające treść niniejszej Umowy. Właściciel Serwisu może odrzucić, odmówić zamieszczenia lub usunąć jakiekolwiek treści z jakiegokolwiek powodu (lub bez powodu), według własnego uznania bez konieczności uprzedniego zawiadomienia Użytkownika. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie takich materiałów oraz za monitorowanie Serwisu pod kątem zamieszczania nieodpowiednich treści lub innego postępowania niezgodnego z prawem. Za wysyłanie wszelkich treści, materiałów lub informacji poprzez Serwis lub w związku z nimi odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik.
14. Do zabronionych działań zalicza się w szczególności:
- umieszczanie treści w oczywisty sposób obrażające podmioty, osoby lub ich grupy lub obraźliwe w inny sposób jak: promujące rasizm, fanatyzm, nienawiść lub inne szkodliwe działania przeciw jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub ich grupie,.
- molestowanie osób w jakikolwiek sposób,
- wykorzystywanie ludzi w sposób seksualny lub stosowanie przemocy wobec nich poprzez zamieszczanie niedopuszczalnych treści, zdjęć,
- zamieszczanie treści zawierających nagość, przemoc lub linki do stron dla dorosłych,
- treści nakłaniające bądź mające na celu werbunek danych osobowych lub informacji osobistych,
- podanie do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację osób naruszających ich prywatność lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa,
- umieszczanie treści fałszywych lub rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji,
- umieszczanie treści promujących nielegalne działania lub zachowania, (obraźliwe, grożące, obsceniczne, obraźliwe lub zniesławiające),
- umieszczane treści stanowiących lub promujących nielegalne lub nieautoryzowane kopie cudzego dzieła chronionego prawami autorskimi,
- działania wiążące się z przekazywaniem "junk maili", "łańcuszków" lub niechcianej korespondencji masowej, komunikatorów, "spamming";
- umieszczanie treści zawierających hasła dostępu do jakichkolwiek stron,
- umieszczanie ukrytych stron lub obrazów,
- umieszczanie treści sprzyjających lub promujących działalność przestępczą lub dostarczających informacji instruktażowych dotyczących działań niezgodnych z prawem,
- umieszczanie treści namawiających lub mających na celu pozyskanie hasła lub osobistych informacji identyfikujących w celach komercyjnych lub bezprawnych,
- umieszczanie treści obejmujących działalność handlową i / lub sprzedaż bez uprzedniej pisemnej zgody Placeknow.com - takich jak np. konkursy, loterie, barter, reklamy, etc,
- umieszczanie treści zawierających zdjęcia lub wideo autorstwa innej osoby, lub ich umieszczanie bez jej zgody,
- umieszczanie treści naruszających lub stanowiących próbę naruszenia prawa do prywatności, prawa reklamy, praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw umownych lub jakichkolwiek innych praw przynależnych osobom trzecim.
15. Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem Serwisu w przypadku zauważenia lub wykrycia jakichkolwiek nadużyć, jak m.in. naruszenie niniejszych Warunków Korzystania, zamieszczanie obraźliwych, niezgodnych z prawem lub naruszających prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu treści a także powodujących szkodę lub zagrożenie bezpieczeństwa osób lub podmiotów.
16. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi Użytkownikami serwisu, niezależnymi programistami lub innymi podmiotami, z którymi można wchodzić w interakcje za pośrednictwem Usług serwisu. Placeknow.com zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, aby zaangażować się w jakikolwiek sposób w spory pomiędzy Użytkownikami.

X. Zaprzestanie korzystania z serwisu

1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu w każdej chwili (rozwiązanie umowy) ze skutkiem natychmiastowym poprzez zawiadomienie Właściciela Serwisu o rozwiązaniu umowy lub poprzez zamknięcie konta Użytkownika.
2. Właściciel Serwisu może zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu lub rozwiązać umowę poprzez usunięcie konta Użytkownika z ważnych przyczyn w szczególności, gdy Użytkownik: narusza Warunki Korzystania, podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu Serwisu, dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, działa w jakikolwiek sposób na szkodę Właściciela Serwisu, podał nieprawdziwe lub niepełne dane, używa Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem i/lub niezgodnych z prawem, w tym dostarcza treści bezprawne, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika jest lub stanie się bezprawne, Właściciel Serwisu zrezygnuje ze świadczenia Usług na rzecz rezydentów kraju Użytkownika lub kraju, z którego Użytkownik korzysta z Usług, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika, przestało być opłacalne z handlowego punktu widzenia.

XI. Gwarancja w zakresie ochrony danych oraz ich poufności

1. Właściciel Serwisu zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom trzecim, jak również przed ich przetwarzaniem wbrew obowiązującym przepisom. Właściciel Serwisu czuwa nad prawidłowością procesu przetwarzania danych. Właściciel serwisu nie odpowiada za naruszenie ochrony danych osobowych powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
2. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody Użytkownika udzielonej w trakcie procesu Rejestracji.
3. Podanie wszystkich udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma stały dostęp do treści swoich danych oraz ich modyfikacji.
4. Dane udostępnione przez Użytkownika są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach prowadzenia Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług. Dane te służą również do sprawdzenia, czy osoba rejestrująca spełnia warunki wymagane przez Warunki korzystania i przepisy prawne. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są również do przesyłania informacji o Właścicielu serwisu oraz podmiotów powiązanych z nim kapitałowo i świadczonych przez nich usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji .
5. Dane Użytkowników będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie stosownych decyzji procesowych. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Właściciela serwisu i za zgodą Użytkownika .
6. Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych a także daje możliwość usunięcia danych osobowych z w przypadku rozwiązania umowy.
7. Właściciel serwisu dopuszcza stosowanie plików "cookies" w celu dostosowania usług i treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z placeknow.com, może jednak spowodować pewne utrudnienia .
8. Właściciel serwisu podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do nie udostępniania danych wprowadzonych przez Użytkownika osobom trzecim. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika. Dane wprowadzone do serwisu przechowywane w sposób należyty i odpowiadający współczesnym standardom technicznym tak, aby zabezpieczyć je przed całkowitą lub częściową utratą lub zniekształceniem.
9. Działania podejmowane przez Właściciela Serwisu nie zwalniają Użytkownika od obowiązku dokonywania okresowej kopii zapasowej danych wprowadzanych do Serwisu.

XII. Obowiązki i odpowiedzialność właściciela serwisu

1. Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z ich nieprawidłowego funkcjonowania.
2. Właściciel Serwisu zapewnia stały dostęp do bezpłatnej pomocy technicznej w związku z funkcjonowaniem Serwisu pod adresem e-mail : …. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis problemu, z którym zetknął się Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie zgłoszenia w sprawie pomocy technicznej będą rozpatrywane niezwłocznie od chwili zgłoszenia przez Użytkownika.
3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za straty o charakterze majątkowym, jak również za wszelkie skutki wykorzystania treści uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez klienta osobie trzeciej Hasła lub Loginu.
7. Właściciel Serwisu nie gwarantuje dostępu do placeknow.com w każdym momencie.
8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie reklam firm, za pośrednictwem swoich usług.
9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezależne od Serwisu problemy lub usterki techniczne m.in. linii, układów komputera online, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarie z powodu problemów technicznych lub natężenia ruchu w Internecie, zaniedbania, przerwy techniczne, uszkodzenia kabli, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnej, kradzieże, zniszczenia, nieautoryzowany dostęp do serwisu, lub inne zmiany w serwisie. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody na osobach, obrażenia ciała lub śmierć wynikające z korzystania z Serwisu. Placeknow.com nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych konkretnych rezultatów wynikających z korzystania z jego Usług.
10. Właściciel Serwisu w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub innych osób trzecich za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody majątkowe lub niemajątkowe wywołane umyślnie lub nieumyślnie wynikające z korzystania z Serwisu nawet jeśli został poinformowany o możliwości powstania takich szkód.
11. Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z Warunków oraz z tytułu skutków takiego naruszenia oraz, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu wobec Użytkownika ani osób trzecich.

XIII. Zmiany warunków.

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo dokonania zmian Warunków korzystania, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub regulacjach bądź zmian funkcjonalności oferowanych w Serwisie.
2. Zmiana Warunków staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela serwisu, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w placeknow.com zmienionych Warunków.
3. Zmienione Warunki wymagają zaakceptowania go przez Użytkownika. Brak zaakceptowania zmienionych Warunków oznacza rezygnację z dalszego korzystania z Serwisu i rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w placeknow.com licząc od chwili powzięcia przez Właściciela Serwisu zamiaru zmiany Warunków zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

XIV. Nota prawna, prawo właściwe i spory

1. Warunki korzystania regulują całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu i dotyczą zasady korzystania przez Użytkownika z Usług, zastępując w całości wcześniejsze umowy lub ustalenia ustne pomiędzy stronami w przedmiocie Usług. Wszystkie inne warunki świadczenia usług, nieprzewidziane w niniejszych Warunkach są wyraźnie wyłączone. Nie dotyczy to sytuacji w których strony w odrębnych umowach lub regulaminach przewidziały odmienne warunki korzystania z Serwisu.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie bądź brak egzekucji ze strony Właściciela Serwisu prawa lub środka prawnego przewidzianego w Warunkach (lub przysługującego Właścicielowi Serwisu na podstawie prawa właściwego terytorialnie) nie będzie stanowiło formalnego zrzeczenia się takich przysługujących praw, a takie prawa i środki prawne pozostaną dostępne dla Właściciela Serwisu.
3. Prawem właściwym dla uprawnień i obowiązków wynikających z faktu korzystania przez Użytkownika z Serwisu placeknow.com na zasadach określonych w Warunkach korzystania, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela Serwisu w ramach placeknow.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na miejsce siedziby Właściciela serwisu.
4. Jeżeli którekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, bezprawne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


Regulamin rezerwacji wycieczek

1. DOKONYWANIE REZERWACJA

 • Ważne są jedynie rezerwacje wykonane na tej stronie internetowej z użyciem opublikowanego formularza.
 • W przypadku błędnego wypełnienie formularza użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za następstwo jakichkolwiek działań.
 • Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe i aktualne dane w formularzu rezerwacji
 • Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza ich kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, działań osób trzecich, którym, pomimo dołożenia należytej staranności przez Stronę, nie można było zapobiec lub innych przejawów siły wyższej.

  2. PŁATNOŚĆ

 • Użytkownik po złożeniu rezerwacji dokonuje płatności na miejscu u Organizatora wycieczki lub w inny sposób indywidualnie ustalony z Organizatorem.

  3. DANE OSOBOWE

 • Dokonując rezerwacji na stronie internetowej Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zapisanie swoich danych w bazie firmy City Inspire S.A.. 
 • Dane zostaną wykorzystane tylko w celach realizacji zamówienia i uproszczenia procesu dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z pełnego zakresu polskiego prawa ochrony prywatności Osobowych z dnia 29.08.1997 

  4. ORGANIZATOR

 • Informacje o Organizatorze wycieczki oraz jego dane kontaktowe znajdują się w zakładce Organizator
 •  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania .

  5. ODWOŁANIE

 •  Możliwa jest rezygnacja z zamówionej usługi na 24 h przed rozpoczęciem wycieczki. Prosimy w tylko celu o kontakt bezpośrednio z Organizatorem

  6. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI

 •  Klikając przycisk "Rezerwuj" oznacza, że rozumiesz i akceptujesz warunki Regulaminu.
 • click
  « Strona główna

  Załóż konto na PlaceKnow za darmo!

  Znajdź hotele i tanie noclegi
  Znajdź najlepsze atrakcje turystyczne
  Poznawaj ludzi z innych części świata
  Podziel się zdjęciami i opiniami
  ... oraz wiele więcej!
  Masz już konto? Zaloguj się

  LUB

   Klikając Rejestracja lub Połącz przez Facebook akceptujesz nasz Regulamin oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail.